We create a Digital Platform to tell your story,
and broaden your horizon through digital media.

‘n Covid-19 geloof is ook ‘n “resilience”-geloof ‘None of us was worried’

Skriflesing: Lukas 15:11-32

Hou vas aan die “resilience” van God

Op 18 April 1521 in die Duitse stad Worms was Martin Luther King, voor die magshebbers van sy tyd gedaag om sy geloofsstandpunte te verantwoord. Na ‘n uitmergelende vrae sessie waarin hy baie persoonlike aanvalle moes verduur, het hy oortuigend oor sy geloof standpunt ingeneem met die woorde: “Hier staan ek, ek kan nie anders nie”.

Vandag, in die tyd van die COVID-19 pandemie kan ek ook nie anders nie. Ek staan by die “resilience” van God. Ek glo in die “resilience” van my geloof in God”. Deur die eeue heen was die kerk en gelowiges, in veral veranderde- en krisissituasies, gedwing om vernuwend te dink oor die teenwoordigheid van God, asook te besin oor die leef van geloof. Hierdie optrede was duidelik sigbaar toe Martin Luther op 31 Oktober 1517 die 95 stellings teen die kerk se deur in Wittenburg vasgespyker het. Soos vele kere daarna, was die vernuwende denke oor die aard van God se teenwoordigheid en die leef van geloof ‘n saak van dringende noodsaaklikheid.

Vandag, en met die koms van die COVID-19 virus, is geen uitsondering nie. Vanweë die impak daarvan word ons opnuut gedwing om na te dink oor die teenwoordigheid van God en om te besin oor die leef van ons geloof. Alhoewel daar die afgelope tyd baie oor die COVID-19 virus geskryf was en ons die vrug daarvan steeds kan deurdink, is dit dalk ook nodig dat ons oor die “resilience” van God en oor die verbintenis daarvan met ons geloofslewe besin.

Wat word bedoel met die resilience van God?

Die begrip word ook beskryf as ‘die weerstandigheid van God.’ God is in Sy wese wat God is en niemand of enige omstandighede kan Sy wese verander nie. Maar ten spyte van hierdie wesenlike natuur van God loop baie van God af weg, spot met Hom en verklaar vir God deur hulle lewenswyse as dood. Die ontkenning, miskenning en wegstoot van God is vandag nie vir ons vreemd nie, maar deur dit alles bly God stroom op en aanhoudend lief vir ons.

Die wese van God is ook sigbaar deur die koms en lewe van Jesus Christus, die Heilige Gees en die daarstelling van Sy kerk vandag. God aanvaar nie die ‘chaos’ vanweë die sonde en ons ongehoorsaamheid nie. Alhoewel verstote, weggegooi en misken is die welstand van Sy skepping vir God ‘n prioriteit. God maak bemoeienis met ons en is daarom voortdurend besig om deur reddende handelinge Sy eer te herstel, ook in ons lewens. God gee nie moed op oor ons nie en Hy is aanhoudend “resilient” in Sy genadige optredes en onophoudelike liefde. Dit is wie God is, ‘n “resilient”- God, ook in hierdie tyd van die COVID-19 pandemie word ‘n “resilience”- geloof van ons vereis.

Ons lees ook in die woord van die Here van die resilience van God.

In die bekende woorde van Jesus Christus aan die kruis in Matteus 27:46b: “My God, my God, waarom het U my verlaat?”, hoor ons die menswees-woorde van God’s verlatenheid. Vanweë die “resilience” van God weet ons dat dit menswees-woorde is van God, verlatenheid, maar nooit van God’sverlorendheid nie. Die kruisiging asook die oorwinning oor die graf, en die opvaarding van Jesus Christus, spreek van die aanhoudende, reddende en genadige toetrede van God. Dit is die “resilience” van God en gee ook ‘n aanduiding van ‘n “resilience” geloofslewe. Al voel ons verlate, God se “resilience” maak voortdurend bemoeienis sodat ons gevind kan word.

Die “resilience” van God in die evangelie volgens Lukas.

Saam met Handelinge, staan die evangelie volgens Lukas ook bekend as die evangelie vir die wat swaar kry, armoede beleef en in geestelike- en fisiese nood verkeer. Die sosio-ekonomiese omstandighede van die gelowiges in die vroeë Christelike Palestina het ook gespreek van ‘n hoë mate van klasse verskil, magsmisbruik oor die wat swaarkry en die skaamtelose mishandeling van die noodlydendes. Dit is hieroor dat die “resilience” van God besorgd is en dat God nie moed opgee nie, maar wil verander. Ons skriflesing in Lukas 15:11-32 moet ook binne hierdie konteks gelees en verstaan word.

Die resilience van God in Lukas 15:11-32:

Die meeste kommentatore is dit eens dat hierdie gedeelte nie handel oor die “Verlore Seun”, soos wat die opskrif aandui nie, maar oor God self. Dit beskryf die “resilience” van God.

God (soos vergelyk met die Vader) is baie duidelik gefokus op Sy verlossingswerk en wat Hy wil bereik. God word nie ontstel of van stryk gebring deur die teenkanting, verwerping en die ontkenning wat Hy van Sy kinders ontvang nie. Sy liefdevolle en genadige bemoeienis om hulle lot te verander, bly ‘n saak van dringendheid. God gee nie moed op nie. ‘n “Resilient” God hou aan.

Die resilience van God kom ook na vore in die verhouding met Sy kinders.

God se oog tref die een wat in armoede en swaarkry leef, die een wie die slagoffer is van die swak ekonomiese toestande, sosiale- en maatskaplike probleme en morele verval ontwyk nie die voortdurende en genadige liefde van God nie. God gee nie moed op nie –  ‘n “resilient” God hou aan.

Die optrede van God teenoor die seun wat by Hom is spreek ook van Sy resilience. Hy is naby aan God, maar nie met God nie. Sy selfsugtige en self verrykende optredes maak dat hy nie die ander en vir God ook in die ander raaksien nie. God is nie net sy God nie, maar eweveel die ander se God.  God gee nie moed op oor hom nie, ‘n “resilient” God hou aan.

Ten slotte,

Dit is  belangrik om te vra hoe die uitdagings van die COVID-19 virus verband hou met die kerk en ons geloof vandag. Die teksgedeelte roep ons as gelowiges op om vandag deur die “resilience” bril van God te kyk.

‘n Resilience geloof vandag sou beteken dat ons geloofsvertroue in die verlossingswerk van God gefokus moet wees. Meer as ooit tevore word ons uitgedaag om vir God te vertrou vir ‘n uitweg en ‘n oplossing vanuit hierdie benarde situasie. Al sou dit beteken dat ons namens God ook teenkanting, verwerping en ontkenning beleef, ons nie ophou vertrou in die liefdevolle, genadige en voortdurende toetrede van God in hierdie situasie nie. Ons vertrou dat God, en nie ons nie, maar ook deur ons die verlossing vanuit die COVID-19 pandemie sal bewerkstellig. 

Ons gemeenskappe word ook gekenmerk deur toenemende werkloosheid, armoede, geslagsgeweld, misdaad, korrupsie en groeiende klasse verskille. Tydens die voorkoms van die Covid-19 virus, het hierdie uitdagings en ook ander toenemend voorgekom. ‘n “Resilience” – geloof beteken ook dat ons die nood van ander en vir God in die ander moet raaksien. Ons moet dus daarom, deur aktiewe geloofstoetrede en verantwoordelike burgerskap die nood van ander vanweë die voorkoms van die COVID19 virus verlig.  

Met die leef van ‘n “resilience”-geloof moet die kerk en gelowiges daarteen waak om by God te wees en nie die “resilience” van God raak sien nie. Ons moet nie ‘n selfsugtige en self verrykende geloof lewe waarin ons net sorg vir ons eie saligheid nie. God roep ons om nie net vir onsself nie, maar ook om vir mekaar te lewe. 

Mag ons almal vandag staan by die “resilience” van God. Mag ons glo in die “resilience” van ons geloof in God.

Ds. IR Kayster

Verenigende Gereformeerde Kerk, gemeente Postmasburg

About The Author

I hold a position of an Editor at Horison Media.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!